Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020

.

Theo quy hoạch đến năm 2020, tỉnh Bắc Ninh có 38.505ha đất nông nghiệp, chiếm 46,8% tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh; 43.766ha đất phi nông nghiệp, chiếm 53,2%.

Đối với các khu chức năng, đến năm 2020, có 37.612ha đất khu sản xuất nông nghiệp; 571ha đất khu lâm nghiệp; 7.037ha khu phát triển công nghiệp; 12.167ha khu đô thị; 429ha khu thương mại - dịch vụ; 13.448ha khu dân cư nông thôn.

Từ năm 2016-2020, sẽ chuyển 11.264ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp; chuyển 105ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại Bắc Ninh
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng
đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Ninh

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; đồng thời, việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; có biện pháp, chính sách phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các khu vực.

Tỉnh Bắc Ninh quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, đặc biệt là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất dự án có sử dụng đất. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và các yêu cầu về bảo vệ môi trường; khuyến khích sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê;...

Nguồn: batdongsan.com.vn